Списък магистърски програми

Област на висшето образова-ние Професио-нално направле-ние Магистърска програма Бакалавър от същото професионално направление Бакалавър от друго професионално направление Професионален бакалавър
редовно задочно редовно задочно редовно задочно
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Аграрни науки и ветеринарна медицина РАСТЕНИЕ-ВЪДСТВО Агробизнес 
Агробизнес и предприемачество      
(Agribusiness and Entrepreneurshiр)
Декоративни растения и ландшафтен дизайн    
Етерично- маслени и медицински култури    
Индустриално производство на семена и посадъчен материал        
Иновативни технологии в прецизното земеделие          
Лечебни, ароматни и вкусови растения          
Лозарство с основи на винарството    
Минерално хранене и торене на растения    
Овощарство-производство и управление на продукцията    
Производство на посевен и посадъчен материал
Растениевъдна продукция    
Дигитализация и управление на растениевъдството    
Растителни биотехнологии        
Plant Biotechnology        
Селекция и семепроизводство    
РАСТИТЕЛ-НА ЗАЩИТА Агроекология и растителна защита
Информационни системи и технологии в растителната защита        
Международна магистърска специалност Растителна защита (Plant medicine) - по общи учебни планове и програми с взаимно признаване на дипломите от 11 европейски университети
Мениджмънт на растителната защита        
Растителна защита
Растителна защита в биологично земеделие
ЖИВОТ-НОВЪД-СТВО Овцевъдство и козевъдство    
Оценка и контрол в животновъдството    
Пчеларство    
Селекция и репродукция на животните    
Социални, стопански и правни науки ИКОНОМИ-КА  Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони
European Agriculture And Rural Development          
Икономика и управление на туристическия бизнес    
Финансов мениджмънт и счетоводство    
Аграрен маркетинг        
Електронна търговия
  ТУРИЗЪМ Управление на туризма    
Природни науки, математика и информати-ка НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА Екология на селищни системи    
Биологично земеделие    
Опазване на биологичното разнообразие    
Устойчиво природоползване и екологичен туризъм     
Технически науки ОБЩО ИНЖЕНЕР-СТВО Земеделска техника