Права и задължения при електронно подаване на документи

Права и задължения при електронно подаване на документи

 1. Подаването на документи за кандидатстване в Аграрен университет – Пловдив може да се осъществи по един от следните начини:
  1. На място в университета
  2. в бюрата на ЦКПИ и НАПС в цялата страна
  3. чрез онлайн формуляр за кандидатстване
 2. Право за електронно подаване (онлайн) на документи за кандидатстване в ОКС „бакалавър“ в Аграрния университет – Пловдив имат всички кандидат-студенти, завършили средното си образование.
 3. При едновременно подаване на документи лично и онлайн, за верни се приемат документите на хартиен носител, собственоръчно подписани от кандидат-студента и приети от Учебен отдел на Аграрния университет или представителствата на университета.
 4. Кандидат-студентите могат да кандидатстват онлайн за следните кандидатстудентски изпити:
  1. Предварителен кандидатстудентски изпит.
  2. Основен кандидатстудентски изпит.
  3. Допълнителен кандидатстудентски изпит.
  4. Кандидатстване с Държавен зрелостен изпит.
 5. Кандидат-студентите заявяват желанието си за явяване на изпити в раздел Избор на кандидатстудентски изпити. В този раздел се показват само тези кандидатстудентски изпити или ДЗИ, които имат пряко отношение към балообразуването на избраните специалности.
 6. Кандидат-студентите заявяват , че ако положат успешно предварителните конкурсни изпити и не подадат всички необходими документи за кандидатстване в определения срок на основната кандидатстудентска кампания, губят право да участват в класирането
 7. В раздел Избор на специалности могат да се видят специалностите и формите за обучение, по които кандидат-студентът има право да кандидатства. Първо се маркира специалността, която кандидат-студентите избират и след това се посочва реда на желанията.
 8. Преди стартиране на формуляра за онлайн кандидатстване в Аграрен университет – Пловдив трябва да се заплати таксата за кандидатстване в Аграрен университет – Пловдив, която се утвърждава ежегодно с Постановление на Министерския съвет на Р.България и се обявява на сайта на Аграрен университет.
 9. След изпращане на информацията, ще получите потвърждение на заявката за кандидатстване на имейл адреса, който сте посочили, както и входящ номер и подробна информация за предстоящите изпити.
 10. Препоръчително е кандидат-студентът да прегледа данните, които е въвел, преди да финализира заявката си. След като данните са финализирани, кандидатът няма право да ги променя. Ако промяната е наложителна, кандидат-студентът трябва да се яви лично в Учебен отдел на Аграрен университет – Пловдив, където корекцията ще бъде извършена.
 11. В случай, че в процеса на валидиране на електронно подадените кандидатстудентски данни се установи техническа грешка и тя не касае обстоятелства, свързани с правото за кандидатстване, явяване на изпит и класиране, грешката се отстранява от оторизиран административен служител на Аграрен университет – Пловдив и лицето придобива право за участие в класирането.
 12. В случай, че в процеса на валидиране на електронно подадените кандидатстудентски данни се установи подаване на неверни данни, свързани с правото за кандидатстване, явяване на изпит и класиране, лицето губи право за участие в класиране, независимо дали е положило успешно някой от кандидатстудентските изпити, а заплатените такси не се възстановяват.