Права и задължения при електронно подаване на документи

Права и задължения при електронно подаване на документи

1. Подаването на документи за кандидатстване в Аграрен университет – Пловдив може да се осъществи по един от следните начини:
a. на място в университета
b. чрез онлайн формуляр за кандидатстване

2. Право за електронно подаване (онлайн) на документи за кандидатстване в ОКС „магистър“ в Аграрния университет – Пловдив имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършен ОКС „бакалавър“.
3. При едновременно подаване на документи лично и онлайн, за верни се приемат документите на хартиен носител, собственоръчно подписани от кандидата и приети от Учебен отдел на Аграрния университет.
4. Кандидатите заявяват, че ако не подадат всички необходими документи за кандидатстване в определения срок на основната кандидатстудентска кампания, губят право да участват в класирането.
5. В Списък със магистърски програми/форми могат да се видят специалностите и формите за обучение, по които кандидатът има право да кандидатства. Първо се изписва специалността, която кандидатите избират и след това се посочва форма на обучение.
6. Преди стартиране на формуляра за онлайн кандидатстване в Аграрен университет – Пловдив трябва да се заплати таксата за кандидатстване в Аграрен университет – Пловдив, която се утвърждава ежегодно с Постановление на Министерския съвет на Р.България и се обявява на сайта на Аграрен университет.
7. След изпращане на информацията, ще получите потвърждение на заявката за кандидатстване на имейл адреса, който сте посочили, както и входящ номер и подробна информация за предстоящите изпити.
8. Препоръчително е кандидатът да прегледа данните, които е въвел, преди да финализира заявката си. След като данните са финализирани, кандидатът няма право да ги променя. Ако промяната е наложителна, кандидатът трябва да се яви лично в Учебен отдел на Аграрен университет – Пловдив, където корекцията ще бъде извършена.
9. В случай, че в процеса на валидиране на електронно подадените данни се установи техническа грешка и тя не касае обстоятелства, свързани с правото за кандидатстване, явяване на изпит и класиране, грешката се отстранява от оторизиран административен служител на Аграрен университет – Пловдив и лицето придобива право за участие в класирането.
10. В случай, че в процеса на валидиране на електронно подадените данни се установи подаване на неверни данни, свързани с правото за кандидатстване, явяване на изпит и класиране, лицето губи право за участие в класиране, независимо дали е положило успешно някой от кандидатстудентските изпити, а заплатените такси не се възстановяват.