ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за защита на личните данни и Регулацията за защита на личните данни (GDPR)

Във връзка с участието ми в настоящата кандидатстудентска кампания давам изричното си съгласие за:

  • Да предоставя копие от Диплома за средно образование;
  • Аграрният университет – Пловдив да съхранява, да борави, да обработва, да предоставя на трети лица, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД, следните мои лични данни: трите имена; ЕГН; пол; възраст; националност; успех; ползван език; други неизброени лични данни, съобразно с конкретните изисквания на кампанията.

Данните се предоставят за целите на Аграрен университет – Пловдив, нормативно определени в ЗВО, при необходимостта от защита на моите законни права и интереси, съгласно с българското и международно законодателство.

Аграрен университет-Пловдив /УИЦ/, се задължава след окончателно приключване на КСК /кандидатстудентската кампания/, да заличи/унищожи получените данни на кандидат студенти, които не са приети за обучение.